XÂY DỰNG VĂN HOÁ DOANH NGHIỆP – YẾU TỐ PHÁT TRIỂN SỰ PHÁT TRIỂN VÀ TRƯỜNG TỒN CỦA DOANH NGHIỆP

 Định nghĩa về văn hoá doanh nghiệp

Có rất nhiều định nghĩa về văn hoá doanh nghiệp, theo TOPPION thì văn hoá doanh nghiệp được hiểu là “những giá trị được xây dựng trong quá trình hình thành và phát triển của doanh nghiệp và những giá trị này ảnh hưởng lên cách quyết định, suy nghĩ, giao tiếp và cách hành xử của từng cá nhân trong doanh nghiệp”.
Lợi ích xây dựng văn hoá doanh nghiệp?
Văn hoá doanh nghiệp giúp doanh nghiệp đạt được chiến lược công ty;
Lãnh đạo và đội ngũ cảm thấy thích; Đội ngũ cảm thấy tự hào và gắn kết.
Văn hoá doanh nghiệp giúp doanh nghiệp chúng ta khác biệt cho doanh nghiệp khác.
Văn hoá doanh nghiệp trở thành lợi thế cạnh tranh đặc trưng của doanh nghiệp;
Nhiều khi văn hoá đến một thời điểm nào đó khi doanh nghiệp gặp khó khăn thì chính văn hoá giúp doanh nghiệp vượt qua thử thách nhờ sự đồng thuận của nhân viên.
Văn hoá doanh nghiệp khiến đội ngũ không muốn rời tổ chức đội ngũ muốn trung thành, đóng góp và muốn làm việc với năng suất cao hơn
Văn hoá doanh nghiệp được chia thành 3 cấp độ như sau:
Cấp độ thứ nhất là các sản phẩm của con người là những sản phẩm dễ nhìn thấy khi tiếp xúc như: các sản phẩm thuộc về doanh nghiệp, văn phòng, sự sáng tạo, sự thẩm mỹ, trang phục, giao tiếp và các nghi thức.
Cấp độ 2: Các niềm tin, quy tắc hành xử được số đông mọi người đồng thuận để định hướng phong cách làm việc của nhân viên.
Cấp độ 3: Các giá định căn bản làm nền móng: trở thành một chân lý để giải quyết các vấn đề trong doanh nghiệp. Là yếu tố để doanh nghiệp phát triển và tồn tại. 
Theo Robert A. Cooke VHDN có thể được chia ra làm 12 loại thuộc 3 nhóm khác nhau:
Nhóm 1 – Văn hóa mang tính xây dựng
Hướng đến kết quả: Hoàn thành một nhiệm vụ bằng mọi nỗ lực, kỹ năng, hoặc thay đổi cách làm để đạt được các mục tiêu.
Khẳng định năng lực bản thân: Làm việc chủ động, sáng tạo và độc lập. Đội ngũ tư duy sáng tạo nhưng thực tế.
Khuyến khích tính nhân văn: Giúp người khác trưởng thành và phát triển, quan tâm đến sự phát triển và trưởng thành của nhân viên.
Khuyến khích mối quan hệ tình thân: Đội ngũ chia sẻ suy nghĩ và cảm xúc của họ, thân thiện, thẳng thắn và hợp tác vì mục tiêu chung, phối hợp liên bộ phận tốt.
Nhóm 2 –Văn hóa mang tính thụ động/phòngthủ:
Xin ý kiến: Đội ngũ chờ đợi ý kiến cấp trên trước khi suy nghĩ và hành động. 
Theo lối mòn: Đội ngũ bị ràng buộc bởi các quy tắc và quy định của tổ chức thiếu đi sự sáng tạo và chống đối sự thay đổi nhằm tìm kiếm sự an toàn cho bản thân. 
Phụ thuộc mang tính dây chuyền: Đội ngũ thường quan sát và chờ đợi ai đó làm trước và làm theo nhằm tìm kiếm sự an toàn cho bản thân. 
Né tránh xung đột: Đội ngũ có thiên hướng ngại việc khó, tránh né các xung đột, ngại góp ý và ít quan điểm một cách chính thống và thường chia sẻ thông tin ngoài lề.
Nhóm 3 – Văn hoá mang tính thúc ép/phòngthủ:
Chỉ trích người khác: Thường sử dụng những sai sót của người khác để chỉ trích và gây áp lực.
Trọng quyền lực: Phong cách nặng tính chỉ đạo, sử dụng quyền lực như một công cụ gây áp lực trong việc hoàn thành công việc.
Cạnh tranh: Khẳng định bản thân mình hơn những người khác bằng việc đem ra so sánh để tỏ ra vượt trội hơn.
Chủ nghĩa hoàn hảo: Giá trị bản thân gắn với những tiêu chuẩn cực cao, chú trọng chi tiết. 
Vì vậy, xây dựng văn hóa doanh nghiệp không đơn thuần là liệt kê ra các giá trị chủ doanh nghiệp mong muốn mà cần sự nỗ lực của những thành viên trong doanh nghiệp, sự khởi xướng và động viên của lãnh đạo.