Tự tin hơn với khóa học kỹ năng lãnh đạo

"Một người lo bằng kho người làm"

Với mỗi tổ chức, mỗi doanh nghiệp lãnh đạo là người giữ linh hồn, truyền cảm hứng và dẫn dắt tổ chức đi lên. Lãnh đạo là một nghệ thuật, một nhiệm vụ chứ không phải chức vụ hay một cái ghế. Song triết lý đơn giản đó không phải nhà lãnh đạo nào cũng hiểu thấu đáo đó là học kỹ năng lãnh đạo. Thay đổi phương thức lãnh đạo trong một thế giới hội nhập để xây dựng một doanh nghiệp trường tồn hay giữ cách thức lãnh đạo truyền thống để tổ chức của mình bị bật bãi là câu hỏi lớn của một chủ doanh nghiệp.

Tình hình cạnh tranh cũng thay đổi trên tất cả các phương diện từ cấp độ cá nhân đến quốc gia, từ diện nhỏ đến diện rộng. Xu thế toàn cầu hóa và nhu cầu con người cũng thay đổi nhanh chóng bắt buộc các doanh nghiệp, tổ chức phải thích ứng để tồn tại và phát triển.

Một yếu tố đặc biệt quan trọng nữa khiến các nhà lãnh đạo phải cập nhật và thay đổi để phù hợp với tình hình mới, đó là vai trò và nhu cầu của con người thay đổi...

Hoàn thành khoá học, học viên có thể thay đổi nhận thức về lãnh đạo, nâng cao khả năng xây dựng chiến lược cho tổ chức, khả năng điều hành và động viên khích lệ nhân viên góp phần nâng cao hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp.

khóa học kỹ năng lãnh đạo


Mục tiêu: Kết thúc khóa học, các học viên sẽ có thể:
- Thay đổi nhận thức về lãnh đạo
- Phân biệt lãnh đạo và quản lý
- Áp dụng hiệu quả các phương pháp lãnh đạo hiện đại
- Thực hành thành thạo nghệ thuật động viên khích lệ nhân viên.
- Thực hành hiệu quả các phương pháp xây dựng chiến lược tổ chức
- Áp dụng tốt các phương thức điều hành,hội họp
- Bước đầu xây dựng mô hình chiến lược quản trị tri thức của doanh nghiệp

Nội dung chương trình bao gồm:

Kỹ năng học qua trải nghiệm
a. Phương pháp học qua trải nghiệm
b. Nguyên tắc học tập hiệu quả

Kỹ năng quản trị thay đổi tổ chức
a. Thế giới thay đổi đào tạo kỹ năng lãnh đạo cũng thay đổi theo
b. Thay đổi tổ chức bắt đầu từ đâu?

Kỹ năng lãnh đạo và quản lý hiệu quả
a. Khái niệm và tổng quan về lãnh đạo
b. Các phương pháp lãnh đạo hiện đại
c. Mô hình lãnh đạo 360 độ.
d. 5 nấc thang lãnh đạo tổ chức
e. Các phương pháp động viên khích lệ nhân viên

Kỹ năng giao quyền chuyên nghiệp
a. Khái niệm và tầm quan trọng
b. Nguyên nhân giao quyền chưa hiệu quả
c. Các bước giao quyền thành công

Kỹ năng điều hành hội họp hiệu quả
a. Khái niệm và tầm quan trọng
b. Các phương pháp điều hành
c. Phương pháp điều hành đồng đội cùng sáng tạo
• Khởi tạo ý tưởng
• Sơ đồ tư duy
• Tư duy tổng thể
học kỹ năng lãnh đạo


Kỹ năng lãnh đạo và quản trị tri thức doanh nghiệp
a. Khái niệm và tầm quan trọng
b. Các mô hình quản trị tri thức tổ chức hiệu quả
c. Học thuyết âm dương trong lãnh đạo và quản trị tri thức

Đội ngũ giáo viên:

Chương trình do các giảng viên nhiều kinh nghiệm của VMP Training thực hiện trong khóa học kỹ năng lãnh đạo. Các giảng viên đều là chuyên gia trong lĩnh vực đào tạo theo phương pháp hiện đại “học viên là trung tâm, học quan trải nghiệm”."

Các giảng viên đã tham gia đào tạo cho các dự án quốc tế của UNDP, WB, DANIDA, RMIT... và: VP Chính Phủ, VP Quốc Hội, Dầu khí, Hàng không,... đã tham gia thực hiện các chương trình trên VTV1, VTV2, VTV3, VTC5, TH Hà Nội...