Những điều cần biết về đào tạo giảng viên nội bộ

MỤC TIÊU ĐÀO TẠO:
Sau khi tham gia khóa học, học viên nắm vững:

PHƯƠNG PHÁP ĐÀO TẠO
Áp dụng các phương pháp giảng dạy và học tập sau đây:
 • Phương pháp động não (Brainstorming)
 • Phương pháp liên tưởng sáng tạo (Ceative metaphor)
 • Phương pháp tư duy trực quan ( Visually thinking)
 • Phương pháp học thực nghiệm (Experimentally studying)
 • Nghiên cứu tình huống (Case studies)
 • Tìm giải pháp (Brain teasers)
 • Vận dụng trò chơi ứng dụng (Games)
 • Đóng vai (Role-plays)
 • Mô phỏng (Simulations)
Xem thêm: đào tạo giảng viên nội bộ
PHƯƠNG PHÁP ĐÀO TẠO
Áp dụng các phương pháp giảng dạy và học tập sau đây:
 • Phương pháp động não (Brainstorming)
 • Phương pháp liên tưởng sáng tạo (Ceative metaphor)
 • Phương pháp tư duy trực quan ( Visually thinking)
 • Phương pháp học thực nghiệm (Experimentally studying)
 • Nghiên cứu tình huống (Case studies)
 • Tìm giải pháp (Brain teasers)
 • Vận dụng trò chơi ứng dụng (Games)
 • Đóng vai (Role-plays)
 • Mô phỏng (Simulations)